cuerdas de colores entrelazadas

Projecte per l’anàlisi i la racionalització de les ajudes socials dels ens locals en el marc d’un projecte innovador de la DIBA

El projecte cerca analitzar la realitat dels ens locals de la demarcació de Barcelona pel que fa a les ajudes socials. La finalitat és la de fer propostes d’unificació, racionalització, reducció d’aquestes per tal de poder alliberar càrrega de gestió als serveis socials, tot explorant la creació d’oficines de gestió. Es van dur a terme diverses sessions de treball amb una diversitat alta d’actors (món local -tècnic i polític-, universitat, entitats) per elaborar un document de diagnosi i propostes consensuat, que es complementa i alimenta un document final coordinat pel Manuel Aguilar Hendrickson.

S’identifica una alta atomització entre regulacions i normatives dels ens locals, cosa que genera greuges comparatius entre ciutadans de diferents municipis; traves de tipus administratiu, descoordinació amb i en la Generalitat i manca de recursos que dificulta l’atenció.

D’aquest projecte se’n poden desprendre diverses accions: espais d’intercanvi, redacció de protocols i normatives comunes, la prova pilot de les oficines de gestió, entre altres.