cuerdas de colores entrelazadas

Modalitats d’accés a l’habitatge no especulatives

El present projecte té com a principal objectiu ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència a la comarca del Moianès. El projecte s’ha desenvolupat en tres fases principals:

Fase 1: Presentació del marc legal vigent: En aquesta fase s’ha identificat cada una de les lleis i decrets en matèria d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència, i se n’ha extret el contingut i capítols rellevants (abast, requisits tècnics, etc).

Fase 2: Identificació de potencials modalitats per augmentar el parc d’habitatge social i allotjaments urgència. S’exposen a nivell tècnic totes les diferents modalitats existents, sempre des del marc no especulatiu, i es recullen en les fitxes de bones pràctiques i experiències inspiradores. És en aquesta fase on es proposa una modalitat per cada un dels convenis proposats per part del client segons les necessitats del territori

Fase 3: Participació dels agents implicats. A través de la identificació dels agents claus del territori s’inicien taules de participació per la redacció de convenis i / o convocatòries dels immobles buits.

El projecte ha permès tenir una fotografia de l’estat real de la comarca en matèria d’habitatge social, analitzant les necessitats socials del territori i les possibilitats reals d’ampliació del parc d’habitatges socials de la comarca. S’han ofertat les pautes i s’ha iniciat el procés per la firma d’algun conveni/convocatòria per la cessió d’ús temporal d’habitatges.
S’ha acordat un full de ruta per seguir treballant en aquesta línia.