cuerdas de colores entrelazadas

Estudi d’impacte i integració paisatgística d’un projecte de restauració de la Rectoria de Pallerols i d’una nau agrícola a Torrefarrera

Elaboració d’un Estudi d’impacte i integració paisatgística per al projecte de restauració de la rectoria de Pallerols i d’una nau agrícola a Torrefarrera . Tal i com estableix i als articles 48 i 49 del Decret Legislatiu 1/2010 i als articles 49 i 57 del Decret 305/2006, per l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable cal que el pla especial urbanístic o el projecte incorpori un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística amb el contingut que determinin les disposicions aplicables en matèria de paisatge i, com a mínim, una diagnosi raonada del potencial impacte i una exposició de les mesures correctores que es proposen.