anotaciones en una pizarra

Pla participatiu d’Impuls a l’Economia Circular i Verda de la Vall de la Gavarresa fent especial èmfasi en el sector primari

Projecte de caràcter transversal que a través d’un procés participatiu, ha elaborat un pla per impulsar l’economia circular i verda de la Vall de la Gavarresa.

El pla ha consistit en:

  • Mapejar els sectors econòmics de la Vall i prioritzar aquells als que s’enfocarà el Pla.
  • Analitzar i diagnosticar les cadenes de valor per tal de trobar oportunitats i sinergies.
  • Detectar bones pràctiques existents en Economia verda i Circular per poder promocionar-les i difondre-les
  • Consensuar des del territori, una estratègia amb missió i valors del Pla d’impuls de l’Economia Circular
  • Elaboració d’un Pla d’Impuls de l’Economia Circular i Verda.

La metodologia emprada es basa en la participació i co-creació d’un pla d’acció a partir dels actors implicats, que busca el consens i fomenta la presa de decisions “bottom up”. Apoderar als actors i dotar-los d’eines per que desenvolupin els seus projectes i activin les sinergies circulars ha estat un element clau al llarg de tota la durada del projecte.

Com a resultat del projecte s’ha redactat el Pla d’Impuls a l’Economia verda i circular de la Vall que consta d’una memòria de tot el projecte i un total de 22 accions organitzades en 4 línies estratègiques. A més a més del Pla, també s’han realitzat moltes connexions i s’ha teixit i cohesionat el teixit del sector primari de la Vall , fet que pot tenir un potencial de transformació i de circularitat, tant o més potent que el mateix pla.