Anàlisis participades sobre l’envelliment en base a indicadors quantitatius i qualitatius, projeccions de població i anunci de línies estratègiques

OBJECTIUS: conèixer la realitat comarcal sobre l’envelliment des d’una mirada multidisciplinar, atenent a la diversitat territorial en el si de les comarques per poder dissenyar línies de treball que guiïn el disseny de Plans d’Acció Comarcals sobre envelliment. Vinculat al projecte “Envelliment Km0”

METODOLOGIA: s’ha fet servir una combinació de tècniques quantitatives (recull i anàlisi de fonts secundàries i primàries) i qualitatives (espais de participació tècnica i amb entitats)

RESULTATS/CONCLUSIONS: l’envelliment és un repte clau per als territoris, especialment les comarques, que tenen realitats molt diverses dintre seu. Reptes com el transport, l’escletxa digital o l’accés a serveis bancaris són reptes estructurals que afecten la vida de les persones grans. També cal contemplar la diversitat interna del “col·lectiu de persones grans”, amb demandes i realitats molt diverses. Finalment, apuntar que el suport a l’associacionisme esdevé un punt clau.