AGENDA URBANA DE MASQUEFA

OBJECTIUS
Els objectius del projecte són millorar la qualitat de l’entorn urbà de Masquefa d’acord amb els conceptes de Salut, Inclusió, sostenibilitat i resiliència urbana, proposar accions concebudes sota una sèrie d’objectius estratègics comuns que permetin desenvolupar polítiques, programes i projectes coordinats, promoure el desenvolupament i la implementació de polítiques urbanes transversals que tinguin en compte els diferents àmbits que conformen les polítiques urbanes, millorar l’eficiència d’aquestes polítiques afavorint la priorització de les inversions públiques en relació amb els objectius de l’Agenda, i finalment, facilitar l’accés a les finances externes alineant-se amb les tendències cada vegada més clares de veure aquests documents com a marcs generals d’accés al finançament.

METODOLOGIA
L’objectiu del Pla de treball és definir i planificar les diferents tasques a desenvolupar, garantint que aquestes es desenvolupen de manera coordinada i que els fluxos d’informació són coherents entre ells i entre els altres processos que tenen lloc. La Fase d’anàlisi i diagnosi té com a finalitat establir una radiografia de la realitat urbana i territorial del municipi, així com extraure conclusions per a la posterior definició de l’estratègia i el pla d’acció.

RESULTATS/CONCLUSIONS
S’han dissenyat les 6 visions de futur de Masquefa, i d’elles en neixen més de 60 accions. L’Agenda Urbana de Masquefa és un gran paraigua que ens permet relacionar accions, fomentar el treball transversal dins i fora de l’Ajuntament, fomentar la participació de la ciutadania i entitats i especialment millorar la comunicació de les accions i projectes que tenen lloc al municipi cap a la ciutadania. Cal destacar i remarcar el valor afegit que la mirada aliena que aporta l’Agenda Urbana de Masquefa pot donar a l’Ajuntament, una mirada no contaminada pel brogit del dia a dia municipal i no condicionada a les possibles alternances de govern del consistori. És un punt d’inici des d’on poder anar sumant, creant sinergies i vinculacions del municipi, amb totes les estratègies que existeixen i existiran d’ara fins al 2030.