Vés al contingut

s
CONSULTORÍA SOCIAL

m
MEDI AMBIENT I PAISATGE

h
HABITATGE

t
TRANSVERSAL

ANALITZEM

Realitzem anàlisis i diagnòstics en diferents àmbits i també de forma conjunta: diagnòstics socials, d’habitatges, energètics, ambientals i paisatgístics.

Clar que si! Si el que vols és llogar o vendre el teu habitatge, o bé vols certificar un edifici públic, el que necessitaràs és el Certificat Energètic. Realitzarem l’estudi i els tràmits per l’obtenció de l’Etiqueta Energètica i l’acompanyament per a la millora, amb mesures passives i actives per la reducció de demanda energètica així com millores en els hàbits i el confort.

I tant! Ho farem a partir de la combinació de tècniques qualitatives i quantitatives, amb un procés metodològic contrastat i fonamentat. Tots els processos de treball seran participats per agents de l’administració, les entitats i la ciutadania per aportar validesa, rigor, compromís i generar dinàmiques relacionals i col·laboratives.
Compta amb nosaltres! Per aquesta tipologia d’edificis cal un acurat estudi de la pell de l’edifici i de les seves proteccions solars passives, com també de l’eficiència de les seves instal·lacions. Realitzarem simulacions energètiques per determinar-ne les solucions més òptimes. I durant l’execució realitzarem un bon control d’obra, on t’ajudarem a garantir que el projecte s’adeqüi a la realitat.
Et direm quins són! Estudiarem i analitzarem tots els vectors ambientals del teu municipi: vegetació, fauna, aigua i un llarg etcètera i al mateix temps descriurem i catalogarem els valors dels paisatges del teu municipi. Podem acompanyar aquesta anàlisi d’una diagnosi i d’un pla o estratègia de protecció i promoció del municipi a partir dels valors que hem detectat.
Oh, i tant! Fem els estudis ambientals complementaris a les principals certificacions de sostenibilitat d’edificis i urbanitzacions. Realitzem estudis de mobilitat, d’ecologia, d’estalvi d’aigua, ACV materials, assessorament sobre sistemes constructius, de forma paral·lela a la certificació i al projecte per tal que les mesures s’incorporin des del principi en la concepció del projecte.

PLANIFIQUEM

Una bona diagnosi serà el nostre punt de partida per dissenyar els projectes i planificar de forma adequada.

De la demanda energètica dels edificis en depèn el nostre confort i la factura dels subministraments. Cal realitzar una estudi energètic de l’edifici, posteriorment estudiar l’eficiència de les instal·lacions i treballar els hàbits de consums amb les persones usuàries.

Us podem acompanyar en l’elaboració d’un Pla d’Inclusió Social en totes les seves fases, en l’elaboració de Plans sectorials (desenvolupament econòmic, plans estratègics, gènere, joventut, pobresa energètica) o bé en el disseny de projectes d’intervenció concrets. També us acompanyarem en processos d’avaluació.

És clar que sí! Podem fer projectes de dinamització i enxarxament, ja sigui en projectes que ajudin a fer emergir iniciatives, projectes que recolzin un ecosistema emergent o d’altres que reforcin les iniciatives ja existents.

Des del Risell, redactem Plans d’Adaptació i Mitigació al Canvi climàtic així com Plans d’Acció d’Energia Sostenible i Clima, també projectes paisatgistics adaptats o d’adaptació al Canvi Climàtic.

ACTUEM

Des del Risell fem que les coses passin de forma sostenible a diversos nivells: ambiental, social i econòmic

Podem acompanyar-vos en l’organització de qualsevol esdeveniment tot fent que aquest sigui respectuós amb el medi ambient. Des de dissenyar el traçat més sostenible, calcular i compensar les emissions del transport dels participants, fins a dur a terme les mesures correctores per reduir l’impacte ambiental dels avituallaments.

En primer lloc cal felicitar-vos, és una molt bona elecció! Des de la nostra àrea tècnica avaluarem l’estat inicial de l’edifici i determinarem les propostes més adients per tal de millorar el vostre confort i reduir la factura energètica. Cada una de les propostes la decidirem de forma conjunta. Un cop fet el projecte,n’assegurarem la bona execució!

Us podem acompanyar en totes les fases del projecte: diagnosi, disseny, implementació, seguiment i avaluació. Podem desenvolupar-lo des del principi al final teixint una xarxa d’actors locals, dinamitzant espais, acompanyant, formant, avaluant, creant xarxes relacionals,... Demaneu i us donarem resposta en tot allò possible!

Clar! Fem projectes de paisatge de rieres i moltes coses més! Us podem fer el projecte bàsic i executiu de la recuperació de la riera per tal de dur a terme tant la recuperació de l’ecosistema de la riera com la incorporació del programa funcional.

Podem acompanyar el projecte paisatgístic amb un projecte d’educació ambiental per tal de transmetre els valors tant del projecte com de l’àmbit d’estudi.

Doncs el millor és que siguin ells qui participin des del primer moment. Sigui quin sigui el projecte, si el treballem de forma participada amb els mètodes i les tècniques adequades, els ciutadans s’hi vincularan i se’l faran seu. També seran més proclius a implicar-se en fases posteriors a la del disseny.

FORMEM

Compartim coneixement amb l’objectiu principal de l’empoderament col·lectiu i individual. El coneixement ha de distribuir-se i circular.

Es clar que si! Us podem oferir cursos de formació en Economia Social i Solidària i Economies Transformadores, ja sigui per fer difusió a la població com per poder obtenir un coneixement més específic per tècnics i professionals.

Oferim diversos recursos per donar suport a les persones que necessitin un assessorament energètic. Des de tallers grupals fins a atencions individualitzades.

Però no només formem per donar aquest suport, sinó que aportem recursos per empoderar en termes energètics a la ciutadania. Cal conèixer per poder actuar!

Sí, us podem oferir cursos de formació en temàtiques vinculades a l’exclusió i l’inclusió, la pobresa energètica, l’avaluació (resultat, procés, disseny, impacte), entre d’altres.

Sí! Us podem ajudar a aprendre un ampli ventall de conceptes i continguts ambientals, tals com residus, medi natural, eficiència energètica, economia circular, canvi climàtic i un llarg etc. Adaptem les nostres formacions al públic destinatari i aquestes sempre són molt interactives, participatives i dinàmiques, procurant introduint-hi tallers i activitats.