Skip to main content

S’ha aprovat al Parlament de Catalunya la “Proposició de Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge” i us en volem fer un resum

 

El passat 9 de setembre vas ser aprovada, al Parlament de Catalunya, la Proposició de Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, amb 71 vots a favor i 63 vots en contra.

Després de molta feina i moltes negociacions per part de la ciutadania, organitzada a través del Sindicat de Llogaters i Llogateres i un ampli suport social de milers de persones i entitats, la Proposta de Llei va arribar al Parlament de Catalunya on va ser aprovada!

Us volem fer un resum del context, de l’objectiu, l’abast i dels aspectes que regula la Llei:

Objectiu

Regular la contenció i moderació de rendes de contractes d’arrendament d’habitatge.

Context

La Llei apareix com a resposta del context actual en matèria d’habitatge i la problemàtica d’accés i manteniment del mateix.

context

En aquest context cal sumar-hi l’actual situació de crisi sanitària, econòmica i social que estem vivint a causa de la COVID-19, que agreuja aquesta situació.

Conseqüències

  • Dificultats econòmiques per accedir a l’habitatge
  • Dificultats econòmiques per romandre i mantenir l’habitatge
  • Situacions d’exclusió residencial

La Llei manifesta que “Aquesta dinàmica de segregació espacial en funció de la capacitat econòmica incideix molt negativament en l’estructura urbana i en la cohesió social.”

Abast

La Llei formula i aplica directament aquesta declaració als municipis que disposen d’índex de referència de preus en què les rendes del lloguer han sofert un increment superior al vint per cent en el període comprès entre els anys 2014 i 2019, inclosos dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona o amb població superior als vint mil habitants. Es tracta d’una mesura estrictament transitòria, d’una durada màxima d’un any, que deixa de tenir efectes quan els òrgans competents formalitzen una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge relativa al mateix municipi, o quan transcorri el termini màxim esmentat sense que es formuli una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens sobre el territori afectat.

La Llei regula els habitatges que:

  • Es destinin a constituir la residència permanent de l’arrendatari.
  • Es situïn en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens.

Queden exclosos els habitatges: subjectes a règims especials de determinació de la renda i en particular els següents:

a) Els relatius a habitatges arrendats amb anterioritat a l’1 de gener de 1995.

b) Els relatius a habitatges subjectes a un règim de protecció oficial.

c) Els relatius a habitatges integrats en xarxes públiques d’habitatges d’inserció o de mediació per al lloguer social, o en el Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials i els arrendats en virtut de contractes d’arrendament de caràcter assistencial.

d) Els relatius a habitatges arrendats d’acord amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori.

La regulació preveu algunes excepcions per casos de gran rehabilitació o millores (sempre demostrades), relació de parentiu entre propietari i llogater i altres règims de rendes, o situacions en què l’arrendador estigui en una situació vulnerable (sempre que el llogater no ho estigui també). Així mateix, quedaran exempts de la regulació els habitatges d’obra nova, que no es veuran afectats per la regulació durant els primers tres anys.

Aspectes rellevants de la Llei

punts rellevants

Podeu trobar més informació a la web del Sindicat de Llogaters i Llogateres

Agraïm la feina feta per totes les persones i entitats que ho han fet possible!

Ara toca seguir treballant per garantir el dret a un habitatge digne per tothom, seguim!

Skip to content