Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Punt Itinerant ESS
29/08/2019

En el marc del procés de territorialització de Barcelona Activa, el Risell va gestionar un punt itinerant d'atenció a persones emprenedores (o amb projectes que podien esdevenir iniciatives d'autoocupació amb cert suport) dels barris que disposen de Pla de Barris. Detecció, acompanyament i derivació són les tasques que es desenvolupen en aquest punt itinerant d'atenció en ESS.

Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte (PDE)
29/08/2019

El PDE de Nou Barris el vam realitzar en la seva totalitat (dinamització de la participació i redacció del PDE), mentre que de la resta ens vam encarregar de la seva redacció després d'obtenir el contingut "en brut" fruit de les dinamitzacions que realitzava l'empresa companya EDAs

Detecció Precoç Comunitària de Vulnerabilitat Energètica
29/08/2019

En els barris del Carmel i de la Marina de Barcelona i també a Figueres hem pogut implementar el projecte Talaies, de creació d'una xarxa comunitària per la detecció precoç de casos de vulnerabilitat energètica. En tots els casos s'han detectat persones amb vulnerabilitat energètica no ateses pels serveis socials, cosa que ha permès una atenció precoç amb resultats positius, com també s'ha augmentat el flux de persones ateses pels PAEs (a la Marina) i pel PAVE (a Figueres)

Formació en Economia Social i Solidària
29/08/2019

El Risell ha dut a terme diverses formacions en ESS i Altres Economies en el marc de diversos programes i projectes formatius de Barcelona Activa per a participants dels Plans d'Ocupació. S'han realitzat formacions tipus càpsula en ESS (6h) i cursos sobre Altres Economies (40h).

Avaluació de l'impacte de la inserció en mercat ordinari.
29/08/2019

Elaboració d'un sistema d'informació per tal que les entitats que realitzen inserció laboral en mercat ordinari de persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental tinguin eines per avaluar els seus resultats i impacte. Projecte de recerca que s'ha materialitzat en una prova pilot on s'han establert tres nivells d'indicadors (secundaris, de les pròpies entitats i primaris via enquesta), un sistema qualitatiu d'avaluació ex post i un sistema i protocol de recollida i tractament de les dades.

Menja Futur a Cornellà de Llobregat
29/08/2019

En el marc del suport a municipis de la DIBA es va acompanyar a la posada en marxa d'aquest servei tot establint criteris d'accés, barems i llindars econòmics, així com un pla de comunicació per la seva difusió. També es va fer una primera avaluació del primer any de funcionament per tal d'incorporar millores al servei.

Barris i crisi
29/08/2019

Realització d'un estudi de cas (Pardinyes, Lleida) per a la recerca Barris i Crisi duta a terme per l'IGOP. Es van realitzar una anàlisi de dades quantitatives i un seguit d'entrevistes i grups de discussió amb actors comunitaris del barri i de l'administració local de Lleida. Un dels resultats de la recerca és aquest llibre

Economia Verda: Anàlisi i Millora de les Cadenes de Valor de la Vall de la Gavarresa
29/08/2019

Projecte de caràcter transversal que a través d'un procés participatiu, ha elaborat un pla per impulsar l'economia circular i verda de la Vall de la Gavarresa.


El pla ha consistit en:

- Mapejar els sectors econòmics de la Vall i prioritzar aquells als que s'enfocarà el Pla.

- Analitzar i diagnosticar les cadenes de valor per tal de trobar oportunitats i sinergies.

- Detectar bones pràctiques existents en Economia verda i Circular per poder promocionar-les i difondre-les