Vés al contingut
projectes

Filtrar per demarcació

h
Estudi i actualització propietats materials
30/07/2019

Suport tècnic en l'actualització de les característiques dels materials aïllants. Ajust a la normativa vigent CTE: gruix , característiques intrínseques dels nous materials.

h
Reformes per un habitatge digne
19/09/2018

Reforma d'habitatge que es troben en mal estat, l'objectiu principal és que el pis sigui habitable, complint amb els mínims de confort i habitabilitat necessaris per ser un habitatge digne.

L'ús d'aquest habitatge serà per famílies amb situacions de vulnerabilitat habitacional.

Per a la realització de les obres de rehabilitació treballem amb empreses d’inserció.

Aquests projectes els realitzem amb la Fundació Hàbitat3.

CEE-Certificació energètica dels edificis
19/09/2018

Segons el Reial Decret 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s'ha d'inscriure al Registre de certificats d'eficiència energètica de la seva CCAA.

ITE-Inspecció Tècnica de l'Edifici
19/09/2018

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

L'habitabilitat des d'un enfoc tècnic i social
17/09/2018

Vam ser convidats al "Vermut amb bon energia" organitzat per la Fàbrica del Sol, dins del programa matinal "Genera la teva energia". L'objectiu era explicar  els reptes en el vector energètic en format "pechacucha".  Des del Risell vam presentar com treballem la gestió energètica des d'una vessant tècnic i una vessant social, parlant per una banda de la pobresa energètica i per l'altre del malbaratament energètic. I anunciant propostes d'actuació per fer front a les desigualtats energètiques en aspectes socials i ambientals.

Cèdula d'habitabilitat
17/09/2018

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Des del Risell realitzem aquesta tasca rigorosament i amb l'objectiu d'acreditar habitatges dignes i habitables, el gran volum de cèdules que tramitem són per habitatges del tercer sector.

Pel dret a un habitatge digne

Detecció precoç comunitària al barri de la Marina
28/08/2018

Al llarg de l'hivern de 2017-2018 i la primavera de 2018, el Risell va implementar el projecte per habilitar la xarxa comunitària de la Marina per a la detecció precoç de casos de pobresa energètica al barri. S'ha format als diversos actors comunitàris del barri per ser capaços de detectar casos ocults de pobresa energètica o situacions que ho poden acabar sent. Així, s'ha dissenyat un protocol de comunicació i derivació d'aquests casos al Punt d'Atenció Energètica del barri. 

Pla Local d'Inclusió Social de Figueres
28/08/2018

El Risell realitza el Pla Local d'Inclusió Social (PLIS) de Figueres. Després d'un procés de diagnosi quantitativa, el Risell entoma l'encàrrec de dur a terme una diagnosi qualitativa i tot el procés de disseny i redacció del Pla Local d'Inclusió Social. Aquesta tasca comporta un procés d'entrevistes i grups de discussió per elaborar una diagnosi qualitativa extensa. Es dissenya l'estrtcura de governança, l'estructura territorial i de relació amb altres plans municipals.