cuerdas de colores entrelazadas

Elaboració de Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI)

Els antics PLIS i PDC es fusionen i donen pas als PLACI, que són unes noves eines de planificació local que combinen aspectes dels PLIS i dels PDC per aconseguir una inclusió social més comunitària i una acció comunitària més inclusiva. El Risell, juntament amb la cooperativa Marges ha acompanyat a la DGACC en la creació d’aquesta eina i també acompanya diversos ens locals en la implantació del model PLACI. Es duen a terme els processos de diagnosi interna i externa, territorial i els processos de disseny comunitari. Es combinen les tècniques de treball dels PLIS amb una aportació comunitària més important i major vinculació dels territoris en el disseny dels seus projectes.

Fins ara s’acompanya a Terrassa, l’Anoia, el Berguedà, el Bages i Badia del Vallès.