cuerdas de colores entrelazadas

Pla d’Actuació Municipal de Montcada i Reixac 2019 – 2023

El Risell ha donat suport a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal de Montcada i Reixac 2019 – 2023 a través de la dinamització de les sessions de treball i l’acompanyament en l’elaboració i redacció del PAM.
Per tal de fer-ho possible, hem utilitzat la combinació de diferents tècniques i mètodes:

 • Diagnosi de les principals problemàtiques de Montcada i Reixac: emprant com a referència les diagnosis realitzades als diferents plans de ciutat, l’informe de l’Observatori per la Inclusió Social i altres documents d’anàlisi de dades municipals. Així com el treball d’anàlisi i priorització dels partits polítics que formen part de l’equip de govern i que es materialitza en el programa electoral. Es realitzarà una primera sessió per definir aquests eixos que definiran la primera proposta d’objectius de ciutat.
 • Treball estructurat per proposar objectius estratègics i accions: partint de les principals problemàtiques analitzades, establir els grans eixos de treball i realitzar dinàmiques de treball per establir objectius i concretar accions a realitzar amb el màxim grau de detall possible. Establint també una proposta de calendarització, priorització i primera proposta d’indicadors de seguiment.
 • Validació interna del PAM: validació de la proposta a nivell intern de l’administració, amb la participació dels equips directius i els caps de serveis.
 • Priorització i calendarització de les accions, així com establir d’indicadors: un cop s’hagi validat la proposta inicial es realitzarà un exercici de debat per consensuar el redactat dels objectius i accions, incorporar les esmenes fruit de la validació interna i determinar la priorització i calendarització final. Aquesta sessió haurà de servir també per consensuar la proposta d’indicadors de seguiment i avaluació i establir el sistema d’avaluació.

El procés d’elaboració del PAM ha donat com a fruit l’establiment del següent:

 • Objectius de ciutat: grans eixos de treball respecte com volem que sigui Montcada i Reixac.
  • Eix 1: Igualtat de drets i oportunitats
  • Eix 2: Cohesió urbana i espai públic
  • Eix 3: desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat
  • Eix 4: Entorn natural i transició ecològica
  • Eix 5: Bon govern, e-administració i innovació
 • Objectius estratègics: que permetin operativitzar i aterrar els objectius de ciutat a la realitat i la concreció del treball a realitzar durant el mandat.
 • Accions: concretes que permetran materialitzar i assolir els objectius, permetent també la seva calendarització, priorització, seguiment i avaluació.
 • Indicadors: que permetin realitzar un seguiment i avaluació rigorós i acotat del PAM.

Si voleu més informació, podeu consultar el contingut final del PAM de Montcada i Reixac 2019-2023 a la web de l’ajuntament.