grupo de gente reunida en una sala

Procés de participació ciutadana en l’execució del Pla Local d’Habitatge de Premià de Mar

Des del Risell treballem els processos de participació com a eina per articular polítiques públiques amb un major consens, on s’ofereix a la ciutadania l’oportunitat de conèixer, analitzar i prioritzar  propostes tècniques definides en el PLH així com de proposar-ne de noves.

Els objectius principals de les sessions presencials obertes són:

  • Generar reflexió compartida entorn al tema de l’habitatge
  • Comunicar a la ciutadania, entitats i personal tècnic de l’administració les estratègies i accions definides al PLH
  • Analitzar i prioritzar les acciones definides al PLH
  • Recollir noves propostes d’accions elaborades per les persones participants
  • Incorporar els diferents agents que intervenen en l’àmbit de l’habitatge al procés d’elaboració del PLH
  • Crear espais relacionals que permetin l’emergència de dinàmiques autònomes entre les persones participants

La participació es va desenvolupar en tres sessions :

  • 1 Sessió per a personal tècnic de l’administració pública i entitats professionalitzades. Prèviament a la sessió es va enviar a tots els assistents un dossier esborrany de les línies estratègiques i accions que es treballaran duran la jornada, amb l’objectiu de poder realitzar un estudi previ -permetent aprofundir més en la sessió- i poder recollir posicions d’altres professionals que no podran assistir a la sessió. En aquest darrer cas es va realitzar un formulari online per recollir aportacions específiques de les propostes i/o recollir-ne de noves.
  • 1 Sessió oberta a tota la ciutadania, aquesta sessió es va realitzar durant la tarda per atendre les necessitats i possibilitats de les persones que participen en el teixit associatiu voluntari i la ciutadania no organitzada.
  • 1 sessió de retorn , sessió oberta a la ciutadania per tal de presentar la feina feta en el procés de participació.

En les sessions de participació es van poder explicar, valorar i prioritzar les accions proposades en el PLH. I també es van poder recollir noves accions, que tant la ciutadania com els professionals tècnics van veure adient afegir.

De la participació se’n va fer un recull on s’incorporava l’anàlisi i observacions realitzades i la priorització de les accions. Aquest document ha sigut analitzat i valorat per l’equip redactor del PLH i l’Ajuntament de Premià de Mar.

La valoració de les sessions per les persones assistents vans ser valorades molt positivament.