Observatori d’Inclusió Social a Montcada i Reixac

Suport a la construcció de l’Observatori Social de Montcada i Reixac, vinculat al PLIS de la ciutat. S’ha donat suport en la construcció de l’Observatori, tant pel que fa al seu contingut, informació a recollir i protocols, així com en la seva governança i difusió a través de la creació d’una pàgina web.
Els objectius de l’Observatori són:
 1. Proporcionar informació rigorosa i realitzar una anàlisi i diagnosi sobre la realitat de la vulnerabilitat i de l’exclusió social al municipi, identificant-ne els factors clau, les causes i conseqüències.
  – Dades de context, necessitat i atenció a necessitats.
  – Mapa de recursos inclusius.
 2. Seguiment i avaluació  de les Polítiques Públiques, programes, activitats i experiències vinculades a la Inclusió Social a Montcada i Reixac; utilitzant les dades de l’Observatori i donant suport al Comitè Executiu elaborant un protocol d’avaluació de les accions del PLIS.
 3. Ser un espai de referència i suport pels diferents plans de ciutat i donar suport en els processos de diagnosi i avaluació, vinculant els monogràfics als diferents plans de ciutat.
 4. Generar reflexió estratègica general i propositiva per detectar noves problemàtiques, situacions d’exclusió i situacions de millora, intercanviant coneixements amb persones expertes.
 5. Socialització i intercanvi d’informació i coneixement de la forma més accessible possible:
  – Creació d’una pàgina web per la publicació i intercanvi dels resultats i un butlletí trimestral.
  – Intercanvi de metodologies i experiències amb altres PLIS i altres Observatoris com el del Vallés Occidental.
  – Participació de la ciutadania en els processos de debatre i analitzar la situació del municipi.
 6. Creació d’un banc d’experiències i bones pràctiques inclusives en format microcàpsules.

La metodologia quantitativa i anàlisi per àmbits a través de tres tipologies d’indicadors:

 • Indicadors de context: que tenen el propòsit d’oferir una visió general sobre les principals característiques i composició de la població de Montcada.
 • Indicadors de necessitat: que mostren aquelles qüestions que contribuiran a identificar les necessitats de la població i els eixos en els que es focalitza la vulnerabilitat.
 • Indicadors d’atenció a les necessitats: que corresponen a les atencions realitzades pels diferents serveis municipals i nivells de l’administració, també per corroborar si responen a les necessitats de la població o encara hi ha aspectes que necessiten major cobertura.

Les conclusions a les que vam arribar són:

 • Creixement ascendent i sostingut de la població, piràmide social poc envellida i amb una base sòlida
 • Alt percentatge de població vulnerable i en situació de pobresa
 • La pobresa infantil és un dels grans reptes a continuar adreçant
 • Atur elevat especialment en el cas de l’atur de llarga durada de les dones
 • Baixa escolarització dels joves de 17 anys
 • Salut mental: trastorns d’ansietat i depressió feminitzats i consum d’alcohol i abús de substàncies masculinitzat.
 • L’habitatge com a un repte social, preus del lloguer en ascens i dificultats d’accés per a persones vulnerables.

Podeu consultar-les a la web de l’Observatori Social d’Inclusió.