sala de conferencias llena de gente

Mapeig i anàlisi del sector

L’objectiu del projecte era elaborar una fotografia de l’estat de l’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús a Catalunya al 2019.

Es va realitzar una anàlisi quantitativa i qualitativa del sector a través de l’elaboració d’un cens d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i entrevistes en profunditat als projectes en funcionament.

L’Observatori de l’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús ha identificat un total de 46 grups a Catalunya en estats d’evolució diversos. Els que estan en estadis més avançats són els 6 projectes que ja es troben en convivència, els 3 projectes que es troben en construcció i els 9 projectes que disposen de patrimoni adquirit o adjudicat.

  • Un de cada tres grups identificats (17 de 46) es troba a la ciutat de Barcelona:
  • Un de cada tres grups ha respost que és un projecte sense ànim de lucre.
  • Dos de cada tres projectes en fase de convivència els criteris d’accés a l’habitatge són públics; i en el cas dels projectes en fase de construcció, els dos grups que han respost la pregunta han dit que sí que ho són.
  • Repte pendent: aconseguir que els projectes d’habitatge siguin assequibles, inclusius i diversos.
  • Prioritat: afavorir el creixement i replicabilitat dels projectes
  • Gairebé el 30% dels grups registrats tenen dissenyat un projecte d’impacte territorial, la meitat dels grups censats diu participar en algun espai de participació del seu barri o municipi i dos de cada tres grups diu formar part, com a grup o projecte, d’alguna xarxa o federació
  • Els grups sumen un total de 862 persones, 149 de les quals ja conviuen en edificis en cessió d’ús, 48 persones més es troben en grups en fase de construcció i 179 en grups amb patrimoni.El 57% de les persones dels grups són dones, estan més representades en els grups en una fase més inicial del projecte. Respecte les edats, el tram menys representat en els grups d’habitatge és el que va de 18 a 30 anys, essent les persones entre 31 i 64 anys les més representades.
  • Els grups que es troben en convivència han fet majoritàriament intervencions de rehabilitació dels edificis, de la mateixa manera que dos de cada tres dels grups que es troben en fase de construcció.
  • De mitjana, els grups d’habitatge tenen una superfície total construïda de 2.297,3m2. Els espais privatius ocupen, de mitjana, 1.304,8m2 i els espais comuns o comunitaris 256,8m2, els espais de locals 76,3m2 i els de serveis 247m2. És a dir, de mitjana, els espais privatius suposen una mica més de la meitat de la superfície total construïda.
  • La meitat dels projectes en convivència, construcció o amb patrimoni diuen tenir algun certificat d’eficiència energètica. El tenen un de cada tres grups en convivència i un de cada tres en construcció.