tuberías de caldera

Informe tècnic d’avaluació estat actual edifici

La comunitat de veïns i veïnes de l’edifici objecte d’estudi ens sol·licita la realització d’un estudi tècnic per l’avaluació de l’estat actual en que es troba l’edifici.

Es realitzen varies visites a l’edifici per la detecció i anàlisi de les diferents anomalies existents en les zones comunitàries.

fitxa d'estudi de camp

De cada anomalia se’n realitza una fitxa tècnica, amb la descripció de la mateixa, situació i ubicació en l’edifici, imatges i observacions

S’elabora un informe tècnic on s’avaluen les anomalies segons:

 • Falta de concordança entre projecte As-Built i realitat
 • Falta de justificació normativa
 • Mal Acabats

La classificació de les anomalies:

 • Instal·lacions:
  • Incendis
   • Protecció
   • Senyalització
   • Detecció
   • Extinció
  • Electricitat
 • Patologies
  • Humitats i fugues
 • Seguretat
 • Detalls d’obra i projecte
  • Acabats
  • Neteja
  • Ascensors
  • Materials no correctes o mal instal·lats
  • Exteriors

L’informe tècnic té com a principal objectiu oferir els veïns i les veïnes una valoració tècnica de l’estat de l’edifici per tal de tenir eines per negociar amb la promotora ja que es tracta d’un edifici de nova construcció i encara no s’han fet la recepció de tots els elements.