plano

Estudi d’impacte i integració paisatgística d’una nau industrial d’Hidrolleida

Redacció de l’Estudi d’Impacte i integració paisatgística d’un projecte per una nau industrial per l’empresa d’Hidrolleida.

L’objectiu de l’estudi és acompanyar la tramitació del projecte i millorar la integració d’aquest en el paisatge.

El projecte es realitza seguint els criteris de la Generalitat de Catalunya en referència a la integració paisatgística així com la Llei 8/2005 i Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Es desenvolupa un anàlisis i diagnosi del paisatge existent i les alteracions que es produiran pel projecte en qüestió. Al mateix temps, es proposen un seguit de mesures correctores per adaptar el projecte a la realitat paisatgística de l’àmbit d’estudi.