cuerdas de colores entrelazadas

Certificació energètica de la biblioteca municipal de Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt

El projecte té per objecte dur a terme la certificació energètica i l’avaluació energètica acurada de l’equipament municipal. A partir de l’anàlisi funcional, de l’envolupant tèrmica de l’edifici i dels consums, es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en l’eficiència energètica de l’equipament.

La metodologia de treball per tal de poder aconseguir els objectius esmentats ha estat analitzar per una banda les característiques de l’envolupant de l’edifici, i per l’altra banda, els equips de producció, distribució i emissió de calor,fred i producció d’aigua calenta sanitària, equips d’il·luminació així com aspectes d’ús i gestió de l’edifici.

Com a eina informàtica per a la certificació s’ha utilitzat el programa CE3X v2.3 i s’han dut a terme les gestions necessàries per tal de rebre la certificació energètica actual de la biblioteca Ca l’Oliveres.

L’estudi s’estructura en tres grans blocs, en un primer es descriu amb detall l’edifici, les seves característiques energètiques i de consum d’aigua, els usos i intensitats d’ús; en un segon, es descriu el procés i els resultats de la certificació energètica i finalment en un tercer s’enuncien i descriuen les mesures correctores i de millora per tal d’incrementar l’eficiència de l’equipament. Aquestes mesures es troben descrites i valorades tant des del punt de vista energètic i d’estalvi d’emissions de gasos que provoquen l’efecte hivernacle, com pel benefici econòmic que puguin aportar, especificant quina és la inversió necessària en cada cas i calculant-ne el període de retorn, per tal de determinar-ne la rendibilitat.