escala de eficiencia energética

CEE-Certificació energètica dels edificis

Segons el Reial Decret 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d’eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d’eficiència energètica de la seva CCAA.

Des del Risell hem visitat més de 200 habitatges per l’obtenció de les dades per la tramitació del Certificat Energètic.

El CEE ens aporta una fotografia de l’estat energètic actual de l’habitatge molt necessària per planificar millores per l’estalvi energètic i la millora del confort.