nubes forman siglas CO2

Càlcul de la Petjada de CO2 comparativa del procés de substitució d’un camp de Gespa artificial i certificació posterior

La petjada de carboni és la mesura de l’impacte que les nostres  activitats tenen en el medi ambient, particularment en el canvi  climàtic.

En aquest cas, es va dur a terme un càlcul comparatiu a partir de la norma ISO 14067  de dos sistemes de substitució de gespa artificial. A partir dels resultats obtinguts es va poder dur a terme una calculadora d’emissions per l’organització que els servirà per calcular, cas per cas, la petjada de CO2 de qualsevol camp de gespa a substitur, introduint X variables.

El càlcul ha estat certificat durant el 2019 per Bureau Veritas.