plano

Avaluació Ambiental del POUM Copons

S’ha acompanyat a la tramitació del Pla d’Ordenació Urbana del municipi de Copons. S’ha treballat colze a colze amb AUUP els arquitectes redactors del Pla i la Diputació de Barcelona.

L’objectiu de l’Avaluació Ambiental Estratègica, és la de millorar ambientalment les propostes urbanístiques durant el procés de tramitació d’aquestes, al mateix temps que estableix un pla de seguiment per reduir els impactes que aquestes generen.

És un procés que analitza tot l’àmbit d’estudi, i que a partir de la diagnosi estableix els objectius ambientals pel POUM i l’avaluació ambiental. A partir d’aquests objectius s’analitzen les diferents alternatives per tal de seleccionar la millor. A partir de les aportacions dels organismes i entitats implicades al procés d’avaluació ambiental la proposta del POUM es va anar millorant a mesura que entrava en detall.

Amb la proposta d’aprovació definitiva, es presenta els documents d’avalució ambiental que consisteixen en el Document Resum i l’Estudi d’Ambiental Estratègic.