cuerdas de colores entrelazadas

AGENDA 2030 DE CIUTADELLA DE MENORCA

OBJECTIUS
Els objectius del projecte són realitzar un recull de les accions dels plans i projectes vigents de l’ens local, classificar les accions en funció dels ODS adaptats als ens locals, dissenyar les noves accions de l’Agenda 2030 i finalment elaborar una Pla de Seguiment i Avaluació.

METODOLOGIA
La primera fase de treball és la de recull de tots els plans vigents de les diverses àrees i obtenció de les accions. S’ha elaborat una anàlisi dels plans i accions municipals a través de la revisió i buidat de tots els plans vigents de les diverses àrees per classificar els plans i accions en funció dels ODS. S’ha demanat també a les entitats de ciutadella de Menorca un recull de les accions concretes que duen a terme (vinculades a plans o no).
La segona fase de treball és la d’anàlisi de la pertinença dels ODS a la realitat territorial i alineament. Amb els resultats de l’anàlisi anterior es va dur a terme un treball de proposició de canvis i modificacions per augmentar l’alineament de les accions i plans amb els ODS tant en l’àmbit terminològic com operatiu.
Finalment, l’última fase de treball és la de participació. Per poder validar els resultats obtinguts, s’ha dut a terme una sessió presencial de participació ciutadana i una sessió de participació política.

RESULTATS/CONCLUSIONS
S’han dissenyat 76 noves accions de l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 és paraigües que ens permet relacionar accions, fomentar el treball transversal dins i fora de l’Ajuntament, fomentar la participació de la ciutadania i entitats i especialment millorar la comunicació de les accions i projectes que tenen lloc al municipi cap a la ciutadania. Cal destacar i remarcar el valor afegit de la mirada aliena que aporta l’Agenda 2030 de Ciutadella de Menorca pot donar a l’Ajuntament, una mirada no influenciada pel dia a dia municipal i no condicionada a les possibles alternances de govern del consistori.