Skip to main content

Els municipis han agafat les regnes de la lluita contra el canvi climàtic i utilitzen els PAESC com a full de ruta per marcar el camí a seguir, tan per mitigar el canvi climàtic com per adoptar mesures d’adaptació.

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia

El Canvi Climàtic es troba cada dia més present en l’imaginari col·lectiu i també en les agendes polítiques de les diferents administracions. A tall d’exemple, el passat 14 de maig la Generalitat de Catalunya va declarar l’Emergència Climàtica, que va acompanyada d’un seguit de mesures per assolir els objectius de mitigació establerts en la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic.

Tanmateix, els municipis i els seus alcaldes i alcaldesses ja fa temps que van decidir agafar les regnes de la lluita contra el canvi climàtic. El 2008 s’inicià el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (Covenant of Mayors for Climate & Energy), una iniciativa que uneix governs locals que voluntàriament assumeixen el compromís d’assolir o superar els objectius de la UE pel clima i l’energia. Inicialment, els signants del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses es comprometien a reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) un 20% pel 2020. Aquest compromís ha anat evolucionant i, entre altres, ha acabat incloent l’adopció de mesures d’adaptació al canvi climàtic. Actualment, els signants del Pacte es comprometen a reduir com a mínim un 40% de les seves emissions GEH per l’any 2030 i elaborar també un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic. Més de 9.000 pobles i ciutats s’han adherit ja al Pacte, municipis que tenen el suport de coordinadors, agències temàtiques, organitzacions associades i de l’oficina tècnica del Pacte d’Alcaldes. A Catalunya, les quatre Diputacions són signatàries del Pacte com a Coordinadors dels municipis del seu territori, coordinant, definint guies i metodologies d’aplicació i donant suport tècnic als municipis signataris.

Evolució del Pacte d'Alcaldes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eines del Pacte, els PAESC

Els municipis signants del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses es comprometen a elaborar en un període màxim de 2 anys des de la seva adhesió un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, el PAESC, que inclogui quines seran les accions que duran a terme per tal d’assolir els objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Així, el PAESC esdevé un pla estratègic que defineix els passos a seguir en matèria d’energia i clima en el municipi i incorpora altres plans estratègics locals com l’Agenda 21, plans de mobilitat, plans directors, etc. Això sí, els PAESC només preveuen accions en el sector residencial i comercial (edificis i instal·lacions), transport i les emissions generades per la pròpia administració local incloent les relacionades amb l’enllumenat públic i la gestió dels residus i l’aigua.

Els municipis adherits, a banda d’elaborar el PAESC també es comprometen a realitzar un seguiment del grau d’implementació de les accions proposades.

Els PAESCs acostumen a incloure accions amb l’objectiu d’augmentar la generació d’energia renovable en el municipi (electricitat i calor i fred), augmentar l’eficiència energètica dels diferents sectors analitzats, disminuir les emissions tant les generades pel propi consistori com les dels sectors inclosos en el PAESC.

Així, els municipis signataris del Pacte i amb un PAESC aprovat estan donant les primeres passes efectives contra el canvi climàtic i establint les bases per una millor adaptació al nou marc que implica el canvi climàtic. 

Skip to content