Skip to main content

Pauta per un estudi bioclimàtic

By 05/02/2019juliol 6th, 2023Arquitectura, Rehabilitació

Com molts venim defensant, per aconseguir que un edifici sigui sostenible, la principal estratègia és realitzar un estudi bioclimàtic. Aquest estudi ens proporcionarà les formes per reduir la demanda i adequar ,d’aquesta manera, les necessitats reals de suport actiu. Aquest post només pretén ser una introducció a l’estudi bioclimàtic.

Com molts venim defensant, per aconseguir que un edifici sigui sostenible, la principal estratègia és realitzar un estudi bioclimàtic. Aquest estudi ens proporcionarà les formes per reduir la demanda i adequar ,d’aquesta manera, les necessitats reals de suport actiu. Aquest post només pretén ser una introducció a l’estudi bioclimàtic.

1. Estudi meteorològic:

El primer pas és conèixer les condicions meteorològiques a les que està exposada l’habitatge o edifici. Per poder realitzar aquest estudi hem d’anar a buscar dades que ens ofereixin les estacions meteorològiques anualment via meteocat.cat , i per ser més rigorosos en l’estudi es recomana calibrar aquestes dades amb les exportades del programa Meteonorm.

Les dades més rellevants que ens ajudaran al disseny de l’habitatge són:

Temperatura i humitat: Determinarem si existeixen importants canvis entre estacions (estiu-hivern), o si volem entrar més en detall podem extreure els canvis de temperatura diaris (dia-nit). Detectarem la relació entre humitat i temperatura, determinant d’aquesta forma, un dia tipus d’hivern i un dia tipus d’estiu.

A tall d’exemple adjunto gràfic on es detecten els canvis de temperatura de bulb sec en ºC hora a hora.

temperatura i humitat

 

Aquest mateix gràfic el podem realitzar amb la humitat relativa hora a hora, i creuant les dues informacions obtenim:

 

Gràfic Temp-humitat

 

Ara caldrà estudiar i conèixer la irradiació solar:

Irradiació solar: Aquest factor és rellevant per aquest estudi ja que ens definirà de quin radiació ens hem de protegir o de la que ens interessa captar. Existeixen varies tipologies de radiació a analitzar:

 • Directa normal: La que s’obté en un pla perpendicular al raig del Sol
 • Difusa: Coneguda com a “llum solar”
 • Global: És la suma de la radiació directa horitzontal més la difusa horitzontal

A mode d’exemple i seguint amb la mateixa tipologia de gràfics, que ens ajuden a analitzar les dades ràpidament:

 

Radiació solar directa normal (Wh/m2)

 

Depenent de la nitidesa del cel es veuran modificats els valors de radiació, aquest factor també l’haurem d’analitzar.

El vent i la pressió atmosfèrica ens ajudaran a l’estudi de les ventilacions naturals per exemple, que no hi entrarem en aquest post.

2. Estratègies bioclimàtiques:

Anàlisis del confort: El confort és un paràmetre que encara que tingui una part subjectiva, no podem perdre de vista que el podem avaluar segons la temperatura i la humitat. És necessari que ens fixem en aquests paràmetres per poder saber en quin moment, o períodes, ens trobem fora de la zona de confort i necessitem ajuda de instal·lacions actives o passives per mantenir el grau de confort desitjat.

Una eina recomanable per analitzar el paràmetre de confort és el programa Weather Tool, on fixant el rang en el que ens volem moure (temperatura mínima i temperatura màxima) ens indica el % de confort i el de disconfort. En base a l’àbac psicomètric, per exemple:

 

àbac pscometric

En aquest exemple podem veure que només tenim un 25% de confort davant d’un 75% de disconfort. En aquest cas hauríem  d’estudiar com millorar l’habitatge. En primer lloc sempre apostarem per actuacions passives com pot ser:

 • Ombrejat de les finestres
 • Ventilació natural
 • Mètodes per guanys de calor intern 
 • Augment de la inèrcia tèrmica dels tancaments
 • etc

 3. Estudi d’ombres

Quines són les façanes que queden a l’ombra a l’estiu? quines són les façanes captadores?

façanes captadores

Simulació ombres segons estació

 

És una dada determinant per saber com hem de instal·lar les proteccions passives i fer una correcte distribució arquitectònica de l’habitatge per aprofitar la màxima llum diürna.

A mode d’exemple us presento les dades extretes amb el programa Archiwizard, el que ens ofereix justament el que estem buscant.

En aquesta imatge podem detectar ràpidament la façana que cal protegir o si funciona correctament la o les proteccions que hem instal·lat.

4. Anàlisis solar

És bàsic realitzar l’estudi de radiació solar a l’habitatge, iniciant aquest en el conjunt de tot l’habitatge i analitzant la radiació directa mitjana en les diferents estacions.

 

Estudi radiació solar a façana

És interessant analitzar finestra per finestra, ja que és el punt dèbil per on captarem més directament la radiació.

5. Anàlisi d’il·luminació natural:

Aquest punt ens servirà per determinar l’autonomia lumínica de l’habitatge, una ultima dada que ens indicarà la demanda energètica que té l’habitatge. No podem perdre de vista que aquesta, la demanda energètica, és el paràmetre essencial que hem de minorar.

Conclusió final:

Amb l’anàlisi de tots aquests paràmetres estarem en disposició de proposar mesures de millora a l’habitatge. Aquestes mesures podran ser per exemple:

 • Millora aïllament de l’envolupant
 • Plantació de vegetació (de fulla caduca) de manera que facin ombra a la façana captadora
 • Proteccions verticals o horitzontals a les finestres
 • Instal·lacions energies renovables
 • etc

Algunes d’aquestes mesures necessiten un estudi més particular per la seva correcta aplicació, com poden ser l’aïllament dels tancaments, ja que entren en joc altres paràmetres com la inèrcia tèrmica, transmitància tèrmica etc. que no s’ha analitzat en detall en aquest post.

Skip to content