Skip to main content

Aquest mes s’ha firmat l’acord amb Endesa referent a la condonació del deute acumulat i eines per la prevenció de la pobresa energètica. Us en fem un resum tot seguit:

El mes de Maig s’ha firmat l’esperat conveni entre la Generalitat i Endesa. Aquest acord permetrà:

 • Condonació del deute acumulat, provinent de factures impagades de famílies en situació de vulnerabilitat.
 • Articulació d’òrgans i eines en matèria de prevenció, i evitar l’acumulació del deute en famílies en situació de vulnerabilitat.

Antecedents:

Tal i com ja vam exposar en altres articles (“Nova llei sobre una vella realitat” / “Vigència de la llei 24/2015” ) la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, ha posat sobre la taula els drets a l’habitatge i a l’accés als subministraments bàsics.  Gràcies a la Llei 24/2015, s’han impedit 63.000 talls elèctrics a famílies vulnerables a Catalunya. Però calia anar un pas més per aquelles famílies que han anat acumulant deute per factures impagades.

Aquesta feina no ha sigut d’un dia per l’altre ni un camí planer, segons exposen les companyes de l’Aliança contra la Pobresa Energètica han sigut uns anys de lluita fins a aconseguir que Endesa segui a negociar amb la Generalitat, i s’arribi a firmar els convenis sobre el deute acumulat i prevenció de la pobresa energètica.

Què estableixen aquests convenis?

Es tracta d’uns convenis reguladors de l’Administració amb les empreses subministradores per cancel·lar el deute generat des de l’aprovació de la Llei i fins al 31 de desembre de 2020 i per regular la despesa generada per les situacions de pobresa energètica a partir de l’1 de gener de 2021.

Conveni per la condonació del deute acumulat:

Segons Endesa, el deute acumulat des de l’aprovació de la llei el 2015 fins al 31 de desembre de 2020 ascendeix a 38.793.524 €.

L’acord estableix que:

acord Endesa

El deute que serà condonat serà d’aquelles famílies que en algun moment del període 2015-2020 han estat acompanyades per Serveis Socials i han tingut l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER).

 

S’està realitzant una auditoria externa per la verificació de les dades presentades per Endesa, el 31 de maig és la data límit per la finalització de l’auditoria del deute. Segons els resultats obtinguts caldrà, o no, modificar les quanties acordades.

 

Es preveu la creació d’una comissió de seguiment i control del conveni amb representants d’ambdues parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament d’Empresa i Coneixement i Endesa.

Com hem d’actuar?

 • Si teniu IRER en el període 2015-2020 : No heu de  fer res, rebreu una carta explicant que la condonació del deute. Es preveu que es rebin les cartes abans de l’estiu.
 • Si esteu pendent de judici per la reclamació del deute: Es recomana que el vostre advocat d’ofici es posi en contacte amb els advocats d’Endesa per fer-se enrere un cop es resolgui la condonació del deute.
 • Si el deute acumulat és abans del 2015:No es condonarà el deute.
Conveni regulador del deute de pobresa energètica a partir del 2021

Endesa i la Generalitat han signat el conveni per la implementació de mesures de suport a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

 • Fons d’Atenció Solidària:

La Generalitat crearà un Fons d’Atenció Solidària finançat com a mínim en un 50% per les companyies subministradores i com a màxim en un 50% per la Generalitat.

El Fons preveu ajudes pel pagament de factures per les famílies en risc d’exclusió residencial. Es preveuen els següents ajuts que s’aplicaran després del descompte del Bo Social elèctric.

 1. Usuàries vulnerables severes en risc d’exclusió social, situats al bo social (100%).
 2. Usuàries vulnerables severes, situats al bo social (fins al 80%, d’acord amb la situació familiar i de vulnerabilitat).
 3. Usuàries vulnerables, situats al bo social (fins al 50%, d’acord amb la situació familiar i de vulnerabilitat).

Les usuàries vulnerables protegides per la Llei 24/2015, amb l’informe d’exclusió residencial, susceptibles de rebre suport i atenció o aquelles aportacions puntuals d’acord amb el Pla individual d’atenció de serveis socials, podrà rebre el suport i els ajuts necessaris per evitar la seva situació de sobreendeutament.

 • Adaptació del Bo Social Elèctric a Catalunya:

Endesa es compromet adaptar el bo social elèctric a la situació socioeconòmica de Catalunya segons IRSC. Aquesta adaptació permetrà que famílies que actualment no poden accedir al bo social elèctric pels seus baixos límits de renda, ho puguin fer i accedeixin al descompte base del 25% sobre la factura. Altres podran passar del 25 al 40%.

Un important acord és que Endesa es compromet a evitar tota nova acció de reclamació via jurídica o mitjançant altres procediments de recobrament del deute a les persones que estiguin protegides per la Llei i cobertes pel conveni.

 • Comptador social elèctric:

El comptador social té com a principal objectiu la regularització d’aquelles situacions d’ocupació en precari. Possibilitarà l’accés al subministrament a aquelles famílies que no disposin d’escriptura de propietat, contracte de lloguer o similar.

La companyia subministradora es compromet a garantir el dret d’accés d’urgència al subministrament bàsic d’electricitat mitjançant la instal·lació d’un comptador temporal a les famílies vulnerables que disposin del certificat d’empadronament vigent i d’un informe dels serveis socials municipals.

El contracte es mantindrà per Endesa mentre la persona sol·licitant de la instal·lació provisional mantingui el seu domicili a l’habitatge i es trobi en situació de risc d’exclusió residencial. El contracte estarà limitat a 1 any, prorrogable si cap de les parts no manifesta el contrari, comptarà amb la tarifa regulada (PVPC) i serà d’una potència màxima de 3 kW.

La família sol·licitant del comptador haurà de disposar:

 • Padró
 • Informe firmat per serveis socials municipals que determini que la persona o la unitat familiar es troba en situació de risc d’exclusió residencial.
 • BRIE (Butlletí de reconeixement Instal·lació Elèctrica)

Endesa a dia d’avui encara no ha publicat el protocol de sol·licitud d’aquests comptadors. A l’espera que es publiqui el protocol, es recomana iniciar el procediment de petició del comptador, ja que el conveni ja inclou a l’annex un model de l’informe que Serveis Socials ha d’emetre.

Des de l’APE s’ha publicat un document útil per tal de fer la petició a Serveis Socials d’aquest tràmit i el corresponent informe. Des de serveis Socials s’enviarà la documentació a Endesa per tal que s’activi al més aviat possible el comptador social.

 • Plataforma telemàtica per la comunicació entre Serveis Socials i Endesa:

Nou aplicatiu es persegueix que l’operativa de l’atenció a les persones vulnerabilitzades es realitzi de forma eficient, adoptant les mesures necessàries per garantir una comunicació fluida entre les parts.

Endesa facilitarà el dia 15 de cada mes el llistat de persones físiques amb impagament i consegüent avís de tall de subministrament als ens locals titulars dels serveis socials bàsics per analitzar la situació de vulnerabilitat i emetre, si s’escau, l’informe corresponent.

I per acabar, un cop més, agrair la important feina feta des dels moviments socials en especial a l’Aliança Contra la Pobresa Energètica.

Skip to content