Skip to main content

Creix l’evidència dels efectes de la natura en la salut. Cada cop hi ha més evidència i es desenvolupa més recerca que vincula efectes positius del contacte amb la natura en el tractament de patologies i el benestar psicològic de les persones. Es relacionen característiques de benestar com l’absència de sorolls provinents de l’activitat humana, els sons d’aigua corrent, la relaxació etc. amb el benestar psicològic. Però també es creu que hi ha una vinculació entre la captació de compostos orgànics volàtils emesos per la vegetació o la interacció amb la microbiota del bosc que poden tenir afectacions en la salut de les persones.

Cada cop hi ha més evidències del benefici dels espais naturals en la salut

El passat 30 de gener es va presentar a Barcelona la Declaració sobre la Interdependència entre Salut i Natura en una Jornada organitzada per la Xarxa de Custòdia del Territori. Aquesta Declaració posa en rellevància els beneficis per a la salut i benestar que poden derivar-se del contacte amb la natura i proposa l’impuls d’una Taula intersectorial “Salut i Natura” de Catalunya per tal d’afavorir el treball col·lectiu, transversal i transdisciplinari.

Ja fa temps que es coneix la relació positiva entre l’activitat física i salut, especialment si es té en compte la definició de salut de l’OMS, que inclou el benestar físic, mental i social, enfortint aquesta relació entre salut i activitat física. Però nous estudis epidemiològics apunten que hi ha una associació entre la natura, els espais verds a les ciutats i el benestar mental i, fins i tot, s’estableix una relació entre les plantes i microbiota, els espais naturals, amb la salut i millores en certes patologies de caire físic. Per exemple, recerques com les de Ilkka Hanski, de la Universitat d’Hèlsinki amb investigadors de l’Hospital Central d’Hèlsinki, l’Institut Nacional de Salut i Benestar de Finlàndia, del 2012, suggereixen que un contacte reduït amb la natura i la biodiversitat afecta la microbiota humana i la seva capacitat immunitària, relacionant així la pèrdua de biodiversitat amb malalties no transmissibles com les al·lèrgies o altres malalties cròniques.

Més a prop, un grup de la Universitat Autònoma de Barcelona està avaluant el potencial terapèutic dels boscos, especialment la interacció entre els components químics que genera la vegetació amb la salut humana i l’efecte de la microbiota en la salut humana.

Itineraris saludables en espais naturals, una nova proposta de salut

Reconeixent els potencials beneficis de la natura i els espais naturals per la salut i el benestar de les persones, els itineraris saludables són rutes i recorreguts en espais naturals, siguin espais periurbans, espais oberts o inclosos en els espais naturals protegits, que busquen la promoció de l’activitat física i hàbits saludables incorporant els beneficis que la natura i biodiversitat aporten, com en aquestes proves pilot.

Els itineraris saludables, en les seves múltiples formes i característiques, permeten la conjugació de la promoció de l’activitat física com a element promotor de la salut aprofitant els beneficis de la bioma en el benestar psicològic i potencialment en la salut.

Aquests itineraris tenen la potencialitat d’incloure activitats i elements configuradors de xarxa i salut comunitària, enfortint la salut emocional i relacional i creant vincles personals.

Skip to content