Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

ITE-Inspecció Tècnica de l'Edifici
19/09/2018

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

L'habitabilitat des d'un enfoc tècnic i social
17/09/2018

Des de la Fàbrica del Sol se'ns va convidar a participar al "Vermut amb bona energia: com superem l’actual model energètic?" 

El repte era fer una presentació tipus "Pechakucha" i després una conversa informal a peu dret entre ponents i participants creant uns racons diferenciats mentre prenen el vermut.

Cèdula d'habitabilitat
17/09/2018

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Des del Risell realitzem aquesta tasca rigorosament i amb l'objectiu d'acreditar habitatges dignes i habitables, el gran volum de cèdules que tramitem són per habitatges del tercer sector.

Pel dret a un habitatge digne

Detecció precoç comunitària al barri de la Marina
28/08/2018

Al llarg de l'hivern de 2017-2018 i la primavera de 2018, el Risell va implementar el projecte per habilitar la xarxa comunitària de la Marina per a la detecció precoç de casos de pobresa energètica al barri. S'ha format als diversos actors comunitàris del barri per ser capaços de detectar casos ocults de pobresa energètica o situacions que ho poden acabar sent. Així, s'ha dissenyat un protocol de comunicació i derivació d'aquests casos al Punt d'Atenció Energètica del barri. 

Pla Local d'Inclusió Social de Figueres
28/08/2018

El Risell realitza el Pla Local d'Inclusió Social (PLIS) de Figueres. Després d'un procés de diagnosi quantitativa, el Risell entoma l'encàrrec de dur a terme una diagnosi qualitativa i tot el procés de disseny i redacció del Pla Local d'Inclusió Social. Aquesta tasca comporta un procés d'entrevistes i grups de discussió per elaborar una diagnosi qualitativa extensa. Es dissenya l'estrtcura de governança, l'estructura territorial i de relació amb altres plans municipals.

Pla Estratègic de Comerç del Paral·lel
28/08/2018

El Risell, juntament amb l'Afra Quintanas, ha realitzat el Pla Estratègic de Comerç del Paral·lel. Concretament ha participat en l'elaboració del document de diagnosi quantitativa i en la redacció de la diagnosi qualitativa. Així mateix, ha participat en la fase de participació ciutadana i en la redacció final del document de Pla d'Acció. 

Projecte LOCALMED
28/08/2018

El Risell realitza el treball de camp del projecte LOCALMED impulsat per l'Institut Ignasi Vilallonga. El treball de camp consta de diverses entrevistes a persones expertes endiverses àrees vinculades al govern local, així com a representants polítics de tots els territoris del Principat, Andorra i la Catalunya Nord.